Vier-ogen principe

Waarom het vier-ogen principe?

Per 1 juli 2013 is het ‘vier-ogenprincipe’ in werking getreden. Dit principe houdt in dat een volwassenen altijd moet kunnen meekijken of meeluisteren met een beroepskracht. Een beroepskracht mag nog steeds alleen op de groep staan. Zolang maar op elk moment een andere volwassenen de mogelijkheid heeft om mee te kijken of te luisteren.

Het ‘vier- ogenprincipe’ is voor convenantpartijen de basis voor veiligheid in de kinderopvang. De uitwerking van dit ‘vier-ogen principe’ is maatwerk. De invulling zal voor iedere organisatie anders zijn, passend bij het pedagogisch beleid en financiële haalbaarheid. (Bron: Brancheorganisatie kinderopvang & BOINK, 2012).

 

Wie worden er betrokken bij het beleid?

Bij de praktische invulling van het ‘vier-ogenprincipe’ heeft onze Oudercommissie een adviesrecht. Daarnaast zijn wij verplicht om de ouders te infomeren over de wijze waarop vorm wordt gegeven aan het ‘vier-ogenprincipe’. Van principe naar praktijk… Zoals zo vaak bij nieuwe regelgeving, is er geen strikte uitvoeringsrichtlijn meegegeven door de wetgever. Dit is een voor- en een nadeel. Het nadeel is dat je nooit kunt stellen dat je het 100% goed of 100% slecht doet. Het voordeel is dat er ruimte is om voor elke situatie een oplossing op maat te bedenken die recht doet aan de specifieke omstandigheden.

Wereld Kids geeft de volgende invulling aan het ‘vier-ogenprincipe’ en de preventie van misbruik, onderverdeeld in de onderwerpen bouwkundige aanpassingen, personeel, samenwerking/cultuur en overige maatregelen.

De wettelijke bepaling over de beroepskracht-kind-ratio is:

a. één beroepskracht per drie kinderen in de leeftijd tot één jaar;
b. één beroepskracht per vijf kinderen in de leeftijd van één tot twee jaar;
c. één beroepskracht per acht kinderen in de leeftijd van twee tot drie jaar;
d. één beroepskracht per acht kinderen in de leeftijd van drie tot vier jaar.

Verder is het Conform het “convenant kwaliteit” toegestaan per dag gedurende maximaal drie uur af te wijken van de beroepskracht-kind-ratio.

De tijden dat wij mogelijk afwijken van de wettelijke kind ratio ten aanzien van de drie uursregeling zijn in ons geval:
– tussen 8.00 uur en 9.00 uur
– tussen 12.30uur en 14.30 uur. Elke pedagogisch medewerkster heeft 45 min pauze. Tijdens de pauze wordt onderling afgelost.

Bovenstaande momenten zijn aandachtspunten bij de uitwerking van het ‘vier-ogenprincipe’.

Bouwkundig
 • Onze groepsruimtes zijn voorzien van grote en hoge ramen zodat er altijd van buiten naar binnen gekeken kan worden. Ook kun je hierdoor vanuit de ene groep kijken naar de andere groep en omgekeerd.
 • Onze groepsruimtes zijn zo ingedeeld dat er hoekjes gecreëerd zijn op kind hoogte. Zo kunnen de medewerkers de ruimte in het geheel overzien.
 • Onze twee slaapvertrekken hebben een eigen babyfoon. Deze babyfoon is naast het controleren hoe het met de kinderen gaat ook een controle voor de pedagogisch medewerker wanneer ze op de slaapkamer is.
 • Als een pedagogisch medewerker de slaapkamer in gaat blijft de deur open.
 • Verschoonruimte is in de groep waardoor er altijd zicht op is.
 • Kinderen laten de deur openstaan als ze naar de toilet gaan, deze ruimte bevindt zich namelijk buiten de groepsruimte.
 • Wij hebben op iedere groep en in de buitenruimte camera’s hangen.
Personeel
 • Van iedere medewerker is er een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Dit geldt tevens voor stagiaires.
 • Nieuw personeel wordt pas aangenomen na een mate van screening en eventueel referentienavraag.
 • Stagiaires staan altijd boventallig en dus nooit alleen op een groep.
 • Bij Wereld Kids openen en sluiten wij altijd met minimaal twee personen.
 • Het onvoorspelbare karakter van de breng- en haalsituaties (je weet niet exact wanneer een ouder binnen- of langsloopt en hoeveel tegelijk etc.) verkleint het risico dat iemand zich onbespied of niet gecontroleerd zou kunnen voelen.
 • Ouders halen in principe zelf hun kinderen op en anders geven zij aan wie die dag hun kind ophaalt. Wij vragen bij twijfel altijd om een legitimatiebewijs en bellen de ouder.
 • Wij hebben een vast team werken binnen Wereld Kids. Dat zorgt voor een hechte band met onze ouders. Dit geeft een vertrouwd gevoel. Het verloop is hier minimaal.
Samenwerking en cultuur
 • Bij Wereld Kids heerst er een open werkcultuur. Medewerkers kunnen elkaar ten alle tijden aanspreken op hun manier van werken. Wij hebben ons protocol feedback opgehangen in de groepsruimtes en damestoilet. Deze gebruiken wij bijvoorbeeld ook tijdens functioneringsgesprekken en teamvergaderingen.
 • Juist omdat wij een kleinschalig kinderdagverblijf zijn met vaste gezichten zijn de leidsters aan elkaar gewend en kennen zij elkaar goed. Hierdoor is het gemakkelijker om collega’s aan te spreken op ongepast gedrag.
 • Mocht er een pedagogisch medewerker alleen op de groep staan, kan het zijn dat een stagiaire/ leidinggevende als extra paar ogen fungeert.

 

Verschillende situaties bij Wereld Kids Tijdens een dagje bij Wereld Kids doen zich verschillende bezettingssituaties voor, bezetting qua medewerkers en bezetting qua kinderen.

Hieronder een aantal voorbeelden waarbij het kan voorkomen dat een medewerker alleen is met de kinderen en hoe wij hiermee omgaan met inachtneming van het ‘vier-ogen- en orenprincipe’.

Tijdens uitstapjes naar bijvoorbeeld de kinderboerderij gaan er altijd minimaal twee beroepskrachten mee met een groepje kinderen.

Het komt weleens voor dat een leidster snel een boodschap gaat halen bij bijvoorbeeld de dichtstbijzijnde supermarkt en een kind meeneemt. Dit is dan altijd een vaste pedagogisch medewerker van Wereld Kids en dit is in een omgeving waar voldoende sociale controle aanwezig is van andere mensen, zoals bijvoorbeeld de slager of bakker om de hoek.

Onze buitenspeelruimte is zichtbaar voor omringende woningen. Verder hangt hier ook een camera, we kunnen dus altijd meekijken. De zichtbaarheid voor de buurt/omgeving moet zo min mogelijk belemmerd worden. Op deze manier zullen medewerkers die iets willen doen dat niet toelaatbaar is zich ‘gezien’ voelen doordat ze niet in een afgesloten ruimte zitten waar niemand hen kan opmerken.

Van binnenuit is ons buitenspeelterrein overzichtelijk en houden degenen die binnen zijn mede toezicht op het buitenspelen.

Tijdens de middagpauze komt het voor dat de pedagogisch medewerkers om de beurt tot maximaal een half uur alleen op de groep zijn. Er hangen camera’s in de groepen zodat wij altijd kunnen meekijken. Of wij zetten een stagiaire in en anders staat de leidinggevende in de groep tot alle pauzes zijn afgenomen.

Achterwacht

De Wet Kinderopvang schrijft voor dat ieder kinderdagverblijf een achterwachtregeling moet hebben. Een achterwacht is een volwassen persoon die in geval van nood ten alle tijden ingeschakeld kan worden en binnen 10 minuten aanwezig kan zijn op locatie. Tijdens onze openingstijden hebben wij een achterwachtregeling getroffen. Dit is van maandag t/m vrijdag van 07.00 tot 18.30 uur. Dit houdt in dat op bovenstaande tijden, wanneer een pedagogisch medewerk(st)er alleen op de groep aanwezig is door bijvoorbeeld het wegvallen van de tweede leidster die standaard ook opent op die dag (ziek, vertraging openbaar vervoer etc.), mensen op de lijst beschikbaar zijn in geval van nood. Bij Wereld Kids is dat de leidinggevende. Dit wordt aangegeven op het rooster met naam en telefoonnummer.

Ook hebben wij dagelijks een persoon die die dag niet ingezet is, maar wel “stand‐by” staat voor als zich onverwacht problemen voordoen.

Algemeen

Het ‘vier-ogenprincipe’ maakt voor ons deel uit van de kwaliteit. Voldoende toezicht vinden wij belangrijk. Wereld Kids is een kleinschalige organisatie en daardoor overzichtelijk. Omdat wij altijd al openen en sluiten met minimaal twee beroepskrachten is het niet nodig om te investeren in extra krachten tijdens de breng- en haaltijden van de kinderen.

In alle groepen hangen camera’s zodat wij altijd kunnen meekijken. Ook in onze buitenruimte hangt een camera.

Wij besteden veel aandacht aan het signaleren van kindermishandeling en kindermisbruik. Voor de landelijke meldcode voor kindermishandeling en huiselijk geweld wordt ons team van pedagogisch medewerkers getraind. Wij praten veel met elkaar over dit onderwerp. Van taboe is geen sprake als we het over dit onderwerp hebben.