Klachtenregeling

Heeft u een klacht?

Wij vragen u om eerst contact op te nemen met de medewerker die met de klacht te maken heeft. Vaak lost een gesprek al veel op. Lukt dit niet dan kunt u contact opnemen met de directie van Wereld Kids

Telefoon: 010-8435460
E-mail: info@kdvwereldkids.nl

Klachtenprocedure

  • uw klacht wordt zorgvuldig onderzocht.
  • tijdens het onderzoeken van uw klacht houden we u zo goed mogelijk op de hoogte van de voortgang.
  • de klacht wordt zo snel mogelijk afgehandeld, hierbij moet rekening gehoudenworden met de aard van de klacht.
  • uiterlijk 6 weken na het indienen van de klacht, wordt deze afgehandeld. 
  • bij het afhandelen van de klacht ontvangt u als ouder een schriftelijke uitleg over hoe de klacht is afgehandeld en hoe het is onderbouwt.
  • in dit schriftelijk oordeel van de klacht staat ook beschreven binnen welk termijn de eventuele maatregelen gerealiseerd zullen zijn.  

 

Klachten handelen wij, als dit kan, direct af. Bent u niet tevreden over het afhandelen van de klacht dan kunt u een klacht indienen bij de Geschilencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen via de website www.degeschillencommissie.nl.

Geschilartikel Kinderopvang en Peuterspeelzalen

De ouder/oudercommissie dient de klacht eerst bij de ondernemer in te dienen. Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil binnen 12 maanden na de datum waarop de ouder/oudercommissie de klacht bij de ondernemer indiende, schriftelijk of in een andere door de Commissie te bepalen vorm bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen (hierna: Geschillencommissie) aanhangig worden gemaakt. Geschillen kunnen zowel door de ouder/oudercommissie als door de ondernemer aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie: www.degeschillencommissie.nl. Wanneer de ouder/oudercommissie een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Indien de ondernemer een geschil aanhangig wil maken, moet hij de ouder/oudercommissie schriftelijk of in een andere passende vorm vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de gewone rechter aanhangig te maken. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. Het reglement van de Geschillencommissie is beschikbaar via www.degeschillencommissie.nl en wordt desgevraagd toegezonden. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wegen van bindend advies. Voor de behandeling van een geschil door de Geschillencommissie is een vergoeding verschuldigd. Uitsluitend de hierboven genoemde Geschillencommissie dan wel de gewone rechter is bevoegd van geschillen kennis te nemen.